تیبیزووون بزگ

شب شد

کلا گمزی نسون داد

 برداشت گل پسر از اولین باری که سینما رفت همین جمله بود که بعد از برگشتمون به باباش گفت

چند وقت پیش به رادین قول داده بودم ببرمش سینما یه روز هم با هم برنامه گذاشتیم ولی بابا مهران گفت خسته ام و خلاصه ذوق من و بچه رو کور کرد رفت پی کارش تا دیروز وقتی که از کار برمی گشتم شرایط جوری شد که جلوی سینما پیاده شدم و یهو رفتم دوتا بلیط برای ساعت 6.30 خریدیم تا رفتم ماشین رو از مهران گرفتم و رفتم خونه مامان تا رادینو بردارم و  بریم سینما ....

خواستیم از خونه بیاییم بیرون که بارون گرفت با توجه به وقتی که داشتیم یه ربعی تو پارکینگ مشغول شوتبال و یه ربعی هم تو ماشین بنشستیم تا بارون شدتش کمتر شده  

خلاصه دوباره رفتیم دنبال بابا مهران تا مارو دم سینما برسونه و ماشینو ببره ، قبل از این که فیلم شروع بشه یه ربعی وقت داشتیم تنقلات لازم رو تهیه کرده و برای رادین توضیح دادم که سینما چه جور جاییه زبان

رادین هم اونقدر ذوق داشت که توی سالن انتظار هر کی رو می دید بهش می گفت می خواهیم بریم سینمانیشخند کلاگیمیزی ببینیم 

تا رفتیم تو ی سالن و صندلی مون رو یافتیم و نشستیم وکه گل پسر از پرده سینما خیلی خوشش اومد ولی از صندلیش نچ

چون سبک بود ووقتی تکیه کمی داد به پشتی صندلی قسمته زیر زانوهاش می اومد بالا و می گفت مامان می ترسم تکون می خوره تعجب

و اومد تو بقله م نشست و کیفمون رفت روی اون صندلیخنده

و وقتی چراغا خاموش شد اولش یه کمی مضطرب بود که کم کم عادت کرد می تونم بگم یک ساعت اول رو واقعن خوشش اومده بود وجذب شده بود ولی بعدش دیگه خسته شده و از صندلی اومد پایین و با یه نی نی دیگه مشغول بازی تو ی سینمایی که کلا شاید 50 نفر بیننده هم نداشت تا یه ربع مونده بود فیلم تموم شه نشستیم بعدش دیگه بچم گلاب به روتونش گرفت و پاشدیم اومدیم خانمان لبخند

این بود انشای من لبخند

-----------------------------------------------------------------------

امروز صبح که داشتیم می اومدیم اداره بابا مهران به خاطر جابه جایی جعبه عینکش و سی دی های توی ضبط ماشین از دست رادین شاکی شده بود

و به من می گه تو برو عقب بشین آخه عزیزه من من عقب می شستم کی رانندگی می کرد اصلن من عقب بشینم رادین میاد پیشه من بشینه

گفتم که گفته باشم  یه همچین همسری داریمممممممممممممم ما عینکنگران

پی نوشت: آخرین باری که سینما رفته بودم بر می گرده به خرداد ماه سال 88 فیلم تاپ اخراجی های 2