در این لحظه رادین عزیزم  2 سال و 2 ماه و 2 هفته و  2 روز و 2ساعت و 2 دقیقه ش  شده