بیفمائید اطاگ آدین:

این روزها گل پسر دوساله من خیلی حس مالکیتش زیاد شده به طوری که ما قبل از ورود به اطاقش باید در بزنیم واجازه بگیریم

ما: تق تق تق

رادین : بیه(بله )

ما : آقا رادین اجازه هست بیاییم اطاقه شما

رادین : بیفمائید اطاگ آدین ( گاهی هم نه)

توی این ماه ما یه عروسی دعوت بودیم بابل که به همون بهونه چن روزی رو شمال بودیم که خیلی هم خوش گذشت ورادین جون نهایت همکگاری رو با ما کرد . چه تو یمسیر رفت وبرگشت وچه توی مراسم و من واقعن از داشتن همچین گلی لذت وافر بردم .

این هم چند تا از عکسای اولین برخورد رادین بار دریا

من و دریا وساحل:

من وموهای فشنم :

 از دیگر مواردی که این  ماه برای رادین اتفاق افتاد کامل شدن دندون های شیریش بود وگل پسر ما  از شر دندون درآوردن راحت شد حالا فقط مونده آموزش مسواک زدن که کم کم با کمک هم داریم انجامش می دیم وفعلن رادین بهش به چشم یه سرگرمی نگاه می کنه وخوشش میاد.قلبماچ

و همین طور جای خوابش هم جدا شد ورادین جون حدود 40 روزی هست که دیگه توی اطاقه خودش وتوی تخت خودش می خوابه وواقعن هم از این کار لذت می بره .

یه مورد دیگه حرف زدن رادین جونمه که اینقدر ناز حرف میزنه دلم میخواد قورتش بدم

اسامی اطافیان با لهجه رادینی :

بابا هباهبم/مامان نحین/بابامهان/مامان مییم/حاله مِنا/دایی اعیید/عمه اگس/ پیا(مهیار) و....

 ماشن هایی که میشناسی: 

اوبوس/ای بوس/ مژدا/پژو/پلاید/لدر/هاااان بزرگ که به همه وسایل نقلیه سنگین می گی با تن صدای کلفت

باز یهایی که دوس داری و اسامیشو هم خودت می گی:

بپر بپور( رو ی تشک فنری تخت)

گیو بنگ بنگ یا همون تفنگ بازی که بعد از این که با دستات که به شکل تفنگ گرفتی شلیک کردی میپری ومیخوابی رو ی زمین

 

دیگه اینکه از روی مبل جفت پا میپری پایین که اولش می ترسیدی ولی خودم یادت داردم دیگه نمی ترسی البته نهایت ارتفاع 30 سانتی متر می شهتعجب

آهان داشت یادم میرفت یکی از تفریحات لذت بخش ما شعر خوندنه اینم یه نمونش:(نوشته های قرمز رو رادینم می گه )

یه روزی آگا حدوشه

رفت دنبال بشه موشه

موشه دوید سورااااح

خرگوشه گفت آح

وایسا وایسا وایسا وایسا کالت دالم

من خوگوشمو بی آزایم

کاریت ندارم رم رم رم رم رم

مادر موشه عاگه بود 

زنی بزرگ وکامل  بود

گفت به بچه موش ......

ویکی هم شعر یه توپ دارم قلقلیه که با هم می خونیم ولذت می بریم

 

--------------------------------------------------------------------------

پی نوشت : اینقدر نوشتم و پرید نفهمیدم چی نوشتم وچی ننوشتم زودی همینو بفرستم رو ی آنتن تا نپریده