روزم مبارک

هدیه امسال من از گل پسرم یه جمله بود که خیلی چسبید بهم گفت:

لوزت مبایت