روزه 5 شنبه 4 اسفند ماه وقتی داشتم با رادین که روی پام نشسته بود بازی میکردم اونم داشت قهقهه می زد متوجه شدم یه دندون جدید (فک بالا سمت چپ)درآورده که میشه دندون هفدهم

گل پسر دندونه جدیدت مبارک

فقط ای کاش بزاری برات خوب مسواک بزنم تا دندونای خوشگله کوچولوت سیاه نشه