امسال اولین شب یلدای قند عسله من بود ومصادف شده بود با تولد ٨ ماهگیش.بابا ئیش هم براش یه کیک هندوانه ای خریده بود .

البته رادین به خاطر دندوناش ویه کم سرما خوردگی که داشت زیاد سر حال نبود اینم عکسای پسر هندوونه ای  مامان .