پسر گل من امروز 19 ماهت شده عزیز دلم تولد 19 ماهگیت مبارک .