مامانی میگه :پسر گله من کیه؟

 رادین دستش رو میزنه رو ی شکمش و میگه :من من

مامانی میگه :عزیزه دله من کیه؟

رادین میگه :من من

مامانی میگه :نفسه مامانی کیه؟

رادین میگه :من من

مامانی میگه جیگر مامانی کیه؟

رادین میگه : من من

و...

عالمی دارن این نوه و مامان بزرگ

مامانی خیلی با حوصله است هر چی رادین بخواد با دلش راه میاد رادین هم عاشق مامانیه حتی زمانی که من خونه باشم رادین هر چی بخواد به مامانی رو صدا میکنهقلبچشمک