پسر گله من یاد گرفته شعر بخونه چه جوری این جوری:

ما میگیم : ببعی میگه             رادین میگه :بع

ما میگیم : دمبه داری               رادین می گه :نه

ما میگیم :پس چرا میگی          رادین بازم میگه :نه  !!!!!!!!!!!!!!!