گل پسر مامان وبابا در سن 11 ماهگی اولین قدمهای زندگیش رو با پاهای لرزان ویه دنیا ذوق وشوق  برداشت .

میشه گفت از روزی که رادین شروع کرد به چهار دست وپا رفتن یعنی 317 روزگی از همون روز هم شروع کرد به راه رفتن.  زمانی که مامان وباباش مشغول خونه تکونی عید بودن وبابایی روی چهار پایه  داشت پرده رو نصب میکرد ومامانی هم چهار پایه  رو نگه داشته بود  که بابایی  از اون بالا سقوط نکنه  (چون چهار پایه روی تشک فنری تخت تعادل نداشت)گل پسر  بدون هیچ گونه ترس واسترسی دستش رو از لبه تخت گرفت وبلند شد ویک قدم به سمت عسلی کنار تخت که روش قاب عکس بود برداشت وبومبی خورد زمین این اولن قدم زندگیش بود وامروز بعد از گذشت دو هفته همون یه قدم تبدیل شده به 5 -6 قدم وبعدش یه چرخش به سمت دیگر ودوباره 2-3 قدم بعدش هم بومب.آفرین به این همه پشتکارت که هر چقدر هم زمین میخوری بازم زودی بلند میشی و دوباره شروع میکنی.

عزیز دله مامان را ه رفتنت مبارک.

 انشالله به زودی با هم میریم پارک وبدو بدو میکنیم وبعدش هم بستنی میخوریم وکلی حال میکنیم .