غذام سیب زمینی سرخ کرده بود که من عاشقشم وهمانطور که این تصاویر گویاست من با تمام دقت داشتم غذامو میخوردم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که یه هویی سر وکله مامانم دوربین به دست پیداشد، خلاف ادبه اولش پشتمو بهش کردم تا بی خیالم بشه

 

وقتیکه دیدم بی خیال نمیشه براش فیگور گرفتم اینجوری:

 

بعد با خودم گفتم بزار خودمو قایم کنم تا پیدام نکنه :

 

 

اه این چیه مامانی :

 

آخ جون ماما ن ببین چی پیدا کردم: