گل پسر مامان وبابا بلاخره بعد از کلی تلاش وپشتکار در سن 317 روزگی چهار دست وپا رفت.

مامانشم که کلی ذوق داشت مجهز به تجهیزاتش کرد و تند و تند ازش عکس گرفت:

زانو بندامو پوشیدم وآماده ام

 

 شروع شد:١-٢-٣