من وقتی برای اولین بار رادین رو دیدم این کلاه سرش بود چند روز پیش داشتم لباساشو نگاه میکردم یه دفعه چشمم به این کلاه وست لباس ودستکشش افتاد .منم از فرصت استفاده کردم...