بعله داشتم عرض میکردم

این مسواک جدیدمه آخه من 8 تا دندون دارم