فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

کی میشه بتونی حرف بزنی تا با هم  شعر ماهی سرخ وناز منو بخونیم

کی میشه بتونی بدویی تو خونه با هم دنبال بازی کنیم

کی میشه یه مداد دستت بگیری نقاشی بکشی

کی میشه ماشینتو با صدای قان قان بکشی رو زمین

کی میشه دوتا یی با هم بریم خرید وتو توی ماشین گریه نکنی

کی میشه ببرمت سرزمین عجایب

کی میشه ببرمت پارک  سرسره سوار شی

کی میشه دوتایی با هم بشینیم گارفیلد وسگ خالدار ببینیم

کی میشه پای ظرفشویی روی صندلی وایسی وآب بازی کنی حیف که نمیشه با خودم ببرمت استخر

کی میشه تو خونه از دو ودیوار بالا بری

کی میشه با هم بشینیم چیپس وماست بخوریم

کی میشه با هم بشینیم آلبالو خشکه بخوریم

کی میشه بپری تو بغلم ولپمو یه ماچ گنده بکنی

کی میشه  بهم بگی مامان دوستت دارم

کی میشه وای خدا جون کی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟