سلام به همه دوستان ما یک هفته ایه که از سفر برگشتیم ولی خیلی مشغول بودم و فرصت نمی شه مفصل بنویسم

سفر عالی بود از همه لحاظ . نایب الزیاره همتون بودم و اگه قابل باشم به یادتون بودم.

رادین بیشتر از تصور من خوب بود و همکاری کرد.

یه مقدار کار عقب افتاده دارم تو اداره که باید بهشون برسم و در گیر کارای پایان سال هستم به زودی میام و از رادین و خاطرات سفر می نویسم...

راستی گل پسر ما توی این سفر 34 ماههش تموم  شد  و وارد سی پنجمین ماه زندگیش شد .